Explorer Science เก่งวิทย์พิชิตเหรียญ

หลักสูตรในห้องเรียน Scientia สำหรับเด็กประถม 5

 

สนใจสมัครเรียนหรือสอบถาม

Add Friend

Description

หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมตัวของเด็กประถม 5 ของทางซายเอนเทีย ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ครอบคลุมประถมปลายทั้งหมด เนื้อหาในช่วงการเรียนรู้ที่ 5 และ 6  จะมีเนื้อหาเพิ่มเติมในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อการแข่งขันในระดับชาติและต่างประเทศ มีการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในสนามต่างๆ

 

คอร์สเรียนที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์เด็กระดับชั้นป.5 ตามพัฒนาการสมองที่กำลังพัฒนาเต็มที่ สามารถทำงานเป็นระบบขั้นตอน และเริ่มมีความสนใจในนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และธรรมชาติ ซึ่งเด็กในช่วงประถมปลายจะมีความสงสัยใคร่รู้ และพยายามทำให้ได้รู้คำตอบ หาวิธีต่าง ๆ เพื่อมาตอบคำถามของตนเอง สมองจะเริ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบวิเคราะห์ เพื่อสร้างความเข้าใจกับข้อมูลใหม่ ๆ บนฐานความรู้จักข้อมูลเดิม เริ่มรู้จักที่จะเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว นั่นก็ถือได้ว่าเป็นเจตคติของการเป็นนักวิทย์ ดังนั้น ในคอร์สนี้จึงมีเนื้อหาที่ประกอบไปด้วย

  • ปฏิกิริยาเคมี
  • พลังงาน เช่น พีระมิดพลังงาน พลังงานความร้อน
  • วัฏจักรชีวิต เช่น พืช สัตว์
  • ระบบร่างกาย เช่น ระบบเลือด ระบบประสาท
  • ท้องฟ้าและดาราศาสตร์
  • ฟิสิกส์คำนวณเบื้องต้น เป็นต้น

อัดแน่นด้วยเนื้อหาคุณภาพครั้งละ 1.30 ชั่วโมง โดยแต่ละสัปดาห์เนื้อหาจะไม่ซ้ำกัน เนื้อหาครอบคลุมระดับประถมปลายทั้งหมด ซึ่งจะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

  • เนื้อหาสาระ จะมีการเพิ่มเติมเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันสนามต่าง ๆ ในระดับชาติและนานาชาติในอนาคต โดยจะมีการตกผลึกเนื้อหาที่กระชับ เข้าใจง่าย ที่จะเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย
  • การทดลอง พร้อมทั้งอุปกรณ์ชุดทดลองสำหรับบุคคลที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่เรียน ให้ได้ลงมือทำกันจริง ๆ ตามขั้นตอนและทำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์โดยตรง
  • ฝึกทำโจทย์ จัดใบงานพร้อมโจทย์ให้ได้ฝึกคิด วิเคราะห์ ดึงทักษะนักวิทย์ออกมาใช้ในการทำ จากการศึกษา พบว่าการฝึกทำแบบฝึกหัดจะช่วยให้เด็กเข้าใจในสิ่งที่เรียนมากขึ้น เกิดความชำนาญในสิ่งที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถมองเห็นจุดเด่นและปัญหาต่าง ๆ นั้นได้ทันท่วงที
  • ในชั้นเรียนนี้จะเริ่มเข้าสู่บทเรียน วิทยาศาสตร์ภาคคำนวณ หรือฟิสิกส์ระดับมัธยม คุณครูมีเทคนิคสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆได้

กุญแจสำคัญที่จะพัฒนาทักษะของเด็ก ๆ คือการได้รับการกระตุ้นจากผู้ใหญ่อย่างถูกวิธี และซายเอนเทียคือหนึ่งในตัวเลือกที่จะช่วยพาลูกหลานของท่านไปสู่ความสำเร็จนั้นได้

Facebook Comments Box

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Explorer Science เก่งวิทย์พิชิตเหรียญ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment