ประวัติความเป็นมา

จุดเริ่มต้น

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กซายเอนเทีย เป็นหน่วยงานเอกชนทางด้านการบริการการศึกษาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กประถม เพื่อให้เด็กมีความสามารถในการแข่งขันกับประชากรโลก และเติบโตเป็นบุคลากรคุณภาพของประเทศในอนาคต โดยนำหลักสูตรแกนกลางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกามาดัดแปลงและประยุกต์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการของไทย และสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ โดยนำชุดทดลองจากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในการเรียนการสอน และนำข้อสอบที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ของประเทศอังกฤษและสิงคโปร์ มาใช้ประเมินความรู้ความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์

ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบลงมือทำ

เด็กๆจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ตื่นเต้นและสนุกสนาน ผ่านการทดลอง ภาพยนตร์ กิจกรรมและเกม โดยกิจกรรมต่างๆจะช่วยสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและการจดจำในระยะยาว ในการทำการทดลอง เด็กๆจะได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย โดยคุณครูนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะต่างๆและมีความเข้าใจเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องมาทำการสอนเด็กให้ได้รับความรู้เชิงลึกก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีในการเรียนวิทยาศาสตร์

ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้

ซายเอนเทียได้กำหนดการประเมินผลเป็น 2 แนวทางโดยแนวทางแรกได้มีการจัดทำแฟ้มผลงานของนักเรียนพร้อมทั้งแบบทดสอบในการเรียนแต่ละครั้ง ให้ผู้ปกครองผ่านเอกสารชุดการเรียนรู้ แนวทางประการที่สอง ทางศูนย์ได้กำหนดดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ผ่านการสอบแข่งขันทางวิชาการในสนามต่างๆที่จัดขึ้นในประเทศไทยและข้อสอบมาตรฐานจากต่างประเทศ จากการประเมินผลสัมฤทธ์ของเด็กนักเรียนซายเอนเทียที่ผ่านมา ผลการเรียนที่ดีขึ้น เหรียญรางวัลจากสนามต่างๆ แฟ้มสะสมผลงานเพื่อการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน นักเรียนแพทย์ และการได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จและความภาคภูมิใจของซายเอนเทีย

ประวัติผู้ก่อตั้ง

ศิริพันธ์ ภัทรเบญจพล

ปัจจุบัน เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และสถาบันฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กที่มีความสามารถและศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก ภายใต้แบรนด์ ซายเอนเทีย และเป็นสมาชิกของหน่วยงาน NSTA (National Science Teacher of America)

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงินระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสำเร็จที่เกิดขึ้น

  • สิบกว่าปีที่ผ่านมา เด็กซายเอนเทียได้รับเหรียญรางวัลระดับนานาชาติ และระดับชาติในสาขาวิทยาศาสตร์ ในระดับประถม
  • หลายคนมุ่งมั่นจนได้เป็นผู้แทนระดับประเทศเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ IJSO 
  • หลายคนได้รับเลือกเข้าโครงการ JSTP
  • ส่วนใหญ่เข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ และวิศวกรรมศาสตร์
  • จำนวนหนึ่งเปลี่ยนสาขาการเรียนไปทางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ ก็สามารถผลักดันตนเองขึ้นเป็นผู้นำในสาขาของตนจากทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ชั้นประถม

คำมั่นสัญญาของเรา

 

เราจะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก ให้บรรลุขีดความสามารถสูงสุดอย่างมีความสุข บนเส้นทางแห่งความสำเร็จ เพื่อชีวิตและเพื่ออนาคต